Opis zawodu

W związku z rozwojem wielu dyscyplin medycznych, w których stosuje się tzw. narzędzia o małej inwazyjności tj. lasery, urządzenia elektroniczne, optyczne, tworzywa sztuczne, implanty powstała potrzeba kształcenia zawodowego pracowników medycznych zatrudnionych w obszarze sterylizacji medycznej.
Ponadto zgodnie z ustawą o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. Nr 234, poz 1570 z późn. zmianami) nakłada się na kierowników szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Do zadań technika sterylizacji medycznej  będzie należało:

kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń, przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji, prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 
Preferencyjne cechy kandydata na technika sterylizacji medycznej to przede wszystkim świadomość odpowiedzialności i etyki zawodowej, skrupulatność i dokładność oraz dobra samoorganizacja pracy.

 
 • Program nauczania - Technik sterylizacji medycznej (TSM) Open or Close

   

  Kształcenie w zawodzie technik sterylizacji medycznej jest realizowane w jednorocznym okresie nauczania w systemie zaocznym.

  Nazwa przedmiotu Liczba godzin Nazwa działu
  Podstawy przedsiębiorczości 20 Podstawy przedsiębiorczości
    12 Zagadnienia z psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
  Zagadnienia z socjologii i polityki społecznej
  Anatomia, fizjologia i patologia 24 Zarys anatomii i fizjologii.
  Elementy mikrobiologii.
  Technologia mycia i dezynfekcji 48 Kwalifikacja sprzętu do mycia i dezynfekcji
  Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych.
  Obsługa i testowanie urządzeń do procesów mycia i dezynfekcji
  Zwalnianie wsadu i dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji
  Bezpieczne wykonywanie zadań
  Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 20 Ogólne przepisy BHP
  Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
  technologia sterylizacji 34 Kwalifikacja i przygotowanie sprzętu do sterylizacji
  Pakowanie i sterylizacja wyrobów medycznych
  Obsługa i testowanie urządzeń do sterylizacji
  Zwalnianie wsadu i dokumentacja procesu sterylizacji
  Język migowy 20 Niesłyszący i język migowy
  Daktylografia
  Ideografia
  Język obcy zawodowy 20 Terminologia medyczna
  Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym
  Wykonywanie dekontaminacji medycznej 120 Bezpieczne wykonywanie dekontaminacji medycznej
  Przygotowywanie sprzętu i wykonanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji
  Kontrola i dokumentacja procesów dekontaminacji medycznej
  Etyka i odpowiedzialność zawodowa technika sterylizacji medycznej
  Trening psychologiczny 18 Trening psychologiczny
  Udzielanie pierwszej pomocy 18 Ocena stanu funkcjonowania organizmu
  Zasady bhp w technologii dezynfekcji i sterylizacji materiałów medycznych
  Zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia 14 Tworzenie warunków do wykonywania zadań
  Obsługa urządzeń biurowych niezbędnych do wykonywania zadań

   

 • Perspektywy zatrudnienia TSM Open or Close

   

  Absolwent szkoły policealnej, który ukończył cykl kształcenia technika sterylizacji medycznej i uzyskał tytuł zawodowy może znaleźć zatrudnienie w:

  • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych,
  • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym,
  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych,
  • pracowniach endoskopowych,
  • pracowniach mikrobiologii.

  Może również otworzyć własną działalność gospodarczą

   

  Odpowiednikiem w krajach anglojęzycznych jest: Technician in medical sterilisation