Opis zawodu

Ministrem właściwym dla zawodu asystent osoby niepełnosprawnej jest Minister Edukacji Narodowej.

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta szkoły do wykonywania zadań związanych z:

 1. współtworzeniem programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
  doradzaniem w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 2. diagnozowaniem warunków życia i dążeniem do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp. ),
 3. pobudzaniem aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 4. planowaniem, kontrolowaniem ocenianiem indywidualnego planu pomocy osobie niepełnosprawnej,
 5. włączaniem osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,
 6. współpracą z mediami ułatwiającą poszukiwanie sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
 • Program nauczania - Asystent osoby niepełnosprawnej (AON) Open or Close

   

  Kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest realizowane w jednorocznym okresie nauczania w systemie zaocznym. Możliwe jest skrócenie czasu nauki w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

  Nazwa przedmiotu Liczba godzin Nazwa działu
  Podstawy przedsiębiorczości 20 Podstawy przedsiębiorczości
  Podstawy psychologii i socjologii 12 Zagadnienia z psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
  Zagadnienia z socjologii i polityki społecznej
  Anatomia, fizjologia i patologia 48 Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
  Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia
  Niepełnosprawność
  Opieka i pielęgnacja człowieka 112 Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
  Pierwsza pomoc
  Metody pracy opiekuńczo pielęgnacyjnych
  Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 16 Ogólne przepisy BHP
  Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
  Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej 112 Zasady bezpieczeństwa w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
  Zagadnienia prawne w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
  Planowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
  Metody pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
  Język migowy 20 Niesłyszący i język migowy
  Daktylografia
  Ideografia
  Język obcy zawodowy 20 Terminologia medyczna
  Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym
  Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej 92 Działalność asystenta i instytucji w organizacji wsparcia osoby niepełnosprawnej
  Trening psychologiczny 18 Trening psychologiczny

   

 • Perspektywy zatrudnienia AON Open or Close

   

  Stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej stworzone zostało Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r.Rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. przyznaje prawo wykonywania tych usług asystentom ON (z pewnymi ograniczeniami). A Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawiera przepisy odnoszące się do w pewnej mierze do usług asystenckich.

  Wszędzie tam, gdzie liczy się profesjonalne przygotowanie do udzielania i świadczenia usług opiekuńczych i socjalnych w odniesieniu do starszych i przewlekle chorych, upośledzonych intelektualnie, osób z zaburzeniami psychicznymi (psychozy, uzależnienia, nerwice) i rozwojowymi (ADHD, autyzm), osób z dysfunkcjami narządu ruchu (porażenia, niedowłady, następstwa chorób), niewidomymi i niedowidzącymi, głuchymi i słabosłyszącymi jest miejsce dla asystenta osoby niepełnosprawnej: Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Ośrodki Adaptacyjne, Fundusze i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – powyższy tytuł zawodowy.

   

  Odpowiednikiem tego zawodu w krajach anglojęzycznych są takie zawody jak: Community Worker, Care Assistant

   

  Słuchacze tego kierunku mogą wybrać (w cenie czesnego) program jednego z kursów związanych z chorobą i niepełnosprawnością jako specjalizację.