Opis zawodu

Ministrem właściwym dla zawodu opiekun medyczny jest Minister Zdrowia. Według Ministra Zdrowia „… zawód  opiekun medyczny jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi.

Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodu opiekun medyczny jest także kompatybilne z priorytetami działań Ministra Zdrowia tj. z wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych.

Ponadto, wprowadzenie do systemu nowego zawodu ma na celu poprawę sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Pracownicy świadczący usługi na rzecz osób niesamodzielnych zajmowaliby się nie tylko osobami starszymi, ale również niesamodzielnymi we wszystkich grupach wiekowych.”

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – powyższy tytuł zawodowy.

 
 

 • Program nauczania - Opiekun medyczny (OME) Open or Close

   

  Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny jest realizowane w jednorocznym okresie nauczania w systemie zaocznym. Możliwe jest skrócenie czasu nauki w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

   

  Nazwa przedmiotu Liczba godzin Nazwa działu
  Podstawy przedsiębiorczości 20 Podstawy przedsiębiorczości
  Podstawy psychologii i socjologii 12 Psychologia jako nauka o człowieku
  Elementy socjologii
  Anatomia, fizjologia i patologia 32 Anatomia i fizjologia człowieka
  Patologia
  Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 40 Pacjent jako podmiot opieki
  Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
  Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 16 Ogólne przepisy BHP
  Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
  Zdrowie publiczne 30 Organizacja ochrony zdrowia
  Promocja zdrowia i profilaktyka
  Higiena w zakładach ochrony zdrowia
  Język migowy 20 Niesłyszący i język migowy
  Daktylografia
  Ideografia
  Język obcy zawodowy 20 Terminologia medyczna w pracy opiekuna medycznego
  Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym
  Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 92 Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
  Udzielanie pierwszej pomocy
  Wykonywanie zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych
  Wykonywanie czynności opiekuńczych
  Metodyka działań opiekuńczych 60 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
  Opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznym
  Trening psychologiczny 18 Trening psychologiczny

   

   

 • Perspektywy zatrudnienia OME Open or Close

   

  Przewidywane zmiany demograficzne w Europie będą w kolejnych latach czynnikiem bardzo silnie zwiększającym zapotrzebowanie na usługi pielęgnacyjne.

  Obecnie obserwuje się pogłębiający deficyt w zakresie zabezpieczenia świadczeń pielęgnacyjnych nad osobami niesamodzielnymi. Szacuje się, że w Polsce jest ponad milion osób, które w następstwie chorób lub urazów stają się niesamodzielne w stopniu wymagającym pomocy osób drugich – wynika to z sytuacji epidemiologicznej (stan zdrowia) i demograficznej (proces starzenia się społeczeństwa). Zawód ten wypełnia również niepokojąco pogłębiającą się lukę powstałą w wyniku spadku ilości personelu medycznego średniego szczebla w ostatnich latach (emigracja zarobkowa do krajów wysoko uprzemysłowionych).Absolwenci na pewno znajdą pracę w publicznych i niepublicznych placówki służby zdrowia.

   

  Odpowiednikiem tego zawodu w krajach anglojęzycznych są takie zawody jak: Nursing Assistant, Nurse Aid, Healthcare Assistant

   

  Słuchacze tego kierunku mogą wybrać program jednego z kursów związanych z chorobą i niepełnosprawnością jako specjalizację.